ALES sınavından alınan puanın geçerlilik süresi ne kadardır?
-ALES sınavından alınan puanın geçerlilik süresi 60 ay(5 yıl geçerlidir.)

ALES sınavına girmek zorunda mıyım?
-Tezsiz Yüksek lisans programları için ALES şartı aranmamaktadır.
-Tezli yüksek lisans programları ve Doktora programları için ALES Eşit Ağırlık 55 puan şartı aranmaktadır.

Yüksek Lisans Programına Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?
1-       Başvuru formu
2-       ALES sınav sonuç belgesi (Tezli programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için istenmektedir.)
3-       GRE veya GMAT sınav sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi (Tezli programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için istenmektedir. ALES Sınav Sonucu yerine geçer.)
4-       Resmi lisans not dökümünün (transkript) aslı ve 2 adet fotokopisi
5-       4 adet 4*6 ebatında vesikalık fotoğraf
6-       Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı)
7-       Güncellenmiş Özgeçmiş (2 adet)
8-       Başvuru ücreti
9-       İkamet adresini bildirir belge
10-   Erkek adaylar için Son üç ay içinde alınmış Askerlik Son Durum Belgesi

Yarı dönemde mezun oluyorum başvuru yapabilir miyim?
-Yüksek lisans başvuruları güz ve bahar dönemi olmak üzere sene içerisinde iki defa yapılmaktadır. Ara dönemde mezun olmanız durumunda da yüksek lisans başvurunuzu yapıp eğitime başlama şansınız vardır. Ara dönemde program açılıp açılmayacağını üniversitelerin öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz.

Birden fazla programa aynı anda başvuru yapabilir miyim?
-Evet aynı anda istediğiniz üniversitelerde istediğiniz yüksek lisans programlarına başvurabilirsiniz

Kontenjanlar ne kadar oluyor ve nereden öğreniliyor?
-Kontenjanlar programlara ve yıllara göre farklılık göstermektedir. Her dönem için  kontenjan sayılarını üniversitemizin Enstitü Öğrenci İşleri’ nden öğrenebilirsiniz.

Yüksek lisans programlar arası geçiş ne zaman yapılmaktadır?
Tezli programa geçmek isteyen öğrenciler dilekçeleriyle beraber ALES belgelerini de vermelidirler.

Yüksek lisans programlarınız nelerdir?
Elektrik-Bilgisayar Mühendisliği (Tezli-İng),   İngilizce ( Tezli-Tezsiz), Makina ve Uçak Mühendisliği (Tezli--Doktora), İnsansız ve Otonom Sistem Mühendisliği ( Tezli)

Yatay Geçiş mümkün müdür?
-MADDE 9 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim veya anasanat dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Koşullar her dönem web sitesinden duyurulur.

Tezli Yüksek Lisans ile Tezsiz Yüksek Lisans arasındaki farklar nelerdir?
-Tezli Programlar:  En az 7 ders, Seminer ve Tez alışmasından Oluşur. Tezli programı tamamlama süresi azami 3 yıl (6 dönem) dır.
-Tezsiz Programlar:  En az 10 ders ve Dönem projesinden oluşur.

Tez çalışmasında başarısız olunca ne oluyor?
Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Veya öğrencinin talepte bulunması halinde Tezsiz yüksek lisans programının ders/kredi yükü proje yazımı ve benzeri gerekli yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilerek program ile ilişkisi kesilir.

Yüksek lisans derse devam zorunluluğunuz ne kadardır?
Yüksek lisansta %70 derse devam zorunluluğunuz vardır.

Yüksek lisans ders geçme notunuz nedir?
Yüksek lisans ders geçme notu CC’dir.

Eğitim ücreti ne şekilde ödenir?
Eğitim ücretimiz en az 2 (iki) ders + dönem kayıt ücreti ve ön başvuru ücretini ödemek kaydı ile Denizbank TR04 0013 4000 0050 6766 5000 26 nolu iban numarasına yatırılması gerekmektedir. ( Ücretler peşin olarak yukarıda verilen iban numarasına yatırılacaktır.)

Doktora programı giriş sınavı şartları nelerdir?
Doktora programlarına; lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ALES ve mülakat sınavı sonuçları ile yabancı dil sınavından alınan puanlar değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Mülakat sınavında başarılı olamayan öğrenci değerlendirmeye alınmaz.
Doktora için; yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan ALES’ten başvurduğu programa ilişkin puan türünde en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen asgari yabancı dil puanını almış olması gerekir.

Bir doktora öğrencisi en az kaç ders almak ve bu dersleri kaç yıl içerisinde bitirmek zorundadır?
Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıldır.

Doktoranın toplam süresi ne kadardır?
Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıldır, uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda Üniversite Senatosu yetkilidir.

Kesin kayıt ve kayıt yenileme süresi nedir?
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Kesin kayıt işlemleri enstitü tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrencilik haklarını kaybederler. Bu adayların yerine sırasıyla yedek listedeki adaylar ilan edilerek kabul edilirler. Öğrenciler, kayıtlı oldukları programdan mezun oluncaya kadar, her dönem başında kayıt yenilemek zorundadır.

Ders ekleme-çıkarma işlemleri ne zaman ve nasıl yapılmalıdır?
Ders ekleme- Bırakma işlemleri Akademik Takvimde belirtilen tarihlerinde danışman ile doldurulan form ile yapılır.

Bir dersten başarılı sayılabilmek için en az not nedir?
Bir dersten başarılı sayılabilmek için; CB notu almak gerekir (70-79 puan)

Yeterlik sınavı ne zaman yapılır?
Doktora Yeterlik sınavı eşit aralıklarla yılda dört (4 ) kez yapılır

Yeterlik sınavı nasıl yapılır?
Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav sonuçları, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili başkanlık tarafından başarılı ya da başarısız olarak enstitüye bildirilir. Doktora yeterlik komitesi yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

Doktora yeterlik sınavına başvurmak için ne yapılmalıdır?
Üniversiteler Arası Kurul tarafından geçerliliği ve eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınav belgesi, ALES/GMAT sınav sonuç belgesi ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden temin edilen Not döküm çizelgesi ile birlikte dilekçelerini doldurup girmek istediği dönem için belirlenen tarihe kadar  Enstitü Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ ne teslim etmesi gereklidir.

Doktora yeterlik sınavında başarılı veya başarısız olan öğrencileri ne bekler?
Doktora yeterlik sınavında başarılı öğrenci için 1 ay içerisinde Anabilim Dalı tarafından 3 kişiden oluşan (Biri dışarıdan) Tez İzleme Komitesi kurulur. Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yeterlik sınavına girebilmek için enstitüye yazılı dilekçe ile başvurur.

Tez önerisi savunma aşaması nedir?
Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içerisinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez, sergi, konser, resital veya proje önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine sunar. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez, sergi, konser, resital veya proje önerisinin kabul veya reddine oy birliği ya da oy çokluğuyla karar verir. İlgili başkanlık tez izleme komitesinin kararını tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir.
Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

Tez önerisi kabul edilen öğrenciyi hangi aşama bekler?
Tez Önerisi kabul edilen öğrenciler tez ile ilgili yaptığı çalışmaları rapor halinde Tez İzleme Komitesine sunar. Enstitü Müdürlüğü’nden alınan 2 nüsha Tez İzleme Formu” nu ilgili öğretim üyelerine imzalattırdıktan sonra Anabilim Dalı Başkanlığı’na raporu ile birlikte teslim eder.

Ek Süre Talep Formu’ nu ne zaman ve hangi şartlarda doldurmalıdır?
Sekiz dönemin sonunda tezini tamamlayamayan öğrenci kayıt döneminde harcını yatırdıktan sonra 2 nüsha doldurduğu “Ek Süre Talep Formu’ nu” imzalattırıp ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmelidir.

Ek Süre Talep Formu’ nu ne zaman ve hangi şartlarda doldurmalıdır?
Sekiz dönemin sonunda tezini tamamlayamayan öğrenci kayıt döneminde harcını yatırdıktan sonra 2 nüsha doldurduğu “Ek Süre Talep Formu’ nu” imzalattırıp ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmelidir.

Tezini bitiren öğrenci ne yapmalıdır?
Tezini tamamlayan öğrenci “Tez Teslim Tutanağı” nı 2 adet doldurup gerekli yerlere imzalattıktan sonra tezinin THKÜ Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlanmış bir nüshasını Enstitü Müdürlüğüne teslim etmelidir. Enstitü Müdürlüğü’nden alacağı “Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı” ile tezlerini savunmadan en az 1 hafta önce jüri üyelerine imza karşılığı dağıtmak zorundadır. İlgi tutanağın imzaları tamamlandığında savunmadan önce Enstitü Müdürlüğüne iade etmek zorundadır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

Tez savunması sonrasında uzatma alan öğrenciler ne yapmalıdır?
Uzatma alan öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu’nda belirlenen tarihe kadar tez savunmasında jürinin gerekli gördüğü düzeltmeleri tamamlayıp yeniden savunmaya girmek zorundadır

Tez savunmasını başarı ile veren öğrenci mezun olmak için ne yapmalıdır?

Tezi kabul edilen öğrenci savunma tarihinden sonra 1(bir) ay içerisinde aşağıdaki şartları yerine getirdikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile mezun olabilir. 1 ay süre içerisinde tezinin son halini getirmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

  •  Tezin içinde imzalanmış doktora jüri onay formları da yer almak suretiyle 3 adet Karton kapaklı (beyaz) ve bez (DR- Koyu Mavi ) ciltlenmiş tezin son hali.
  •  3 adet kutulu CD
·         Pdf ve Word formatında İngilizce özet
·         Pdf ve Word formatında Türkçe özet
·         Pdf formatında tezin tamamı
  •   Doktora jüri onay formu
  •    www.yok.gov.tr adresinde yer alan Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan Veri Giriş Formu ve izin belgesi
  •   Enstitü İlişik Kesme Formu
  •   1 adet fotoğraf

Yurdışından verilen belgelerimin geçerlilik süresi nedir?
Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yurt dışından denkliği verilmiş belgelerin geçerlilik süresi yurt içinde yapılan sınavların geçerlilik süresi ile eş tutulur.

Tez savunmasını başarı ile veren ve mezun olan öğrenci “ Öğrenci Geçici Mezuniyet Belgesi’ni ne zaman alır?
Öğrencinin mezuniyetinin Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmasından bir hafta sonra “Öğrenci Geçici Mezuniyet Belgesi’ ni” Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alabilir.

Hazırlanacak doktora tezinin niteliği nasıl olmalıdır?
Doktora yeterlik çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Yurdışından verilen belgelerimin geçerlilik süresi nedir?
Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yurt dışından denkliği verilmiş belgelerin geçerlilik süresi yurt içinde yapılan sınavların geçerlilik süresi ile eş tutulur.

Özel Öğrenci Kabulü nedir?
Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler, lisansüstü eğitimde alacağı derslerin toplam kredi sayısının en çok % 50’sini alabilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; öğrencilik haklarından yararlanamaz ve tez çalışması veya dönem projesi yapamazlar, ancak Üniversite ve ilgili enstitüye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmemekle birlikte izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belgede özel öğrencilik durumu belirtilir.

Tezin yayınlanması ile ilgili mevzuat nedir?
Kabul edilmiş olan tezin yayımlanmasında yürürlükteki ilgili mevzuat, Yükseköğretim Kurulu kararları, Üniversitelerarası Kurul kararları ve Üniversite Senato kararları uygulanır.

Doktora programı devam zorunluluğu nedir?
Öğrenciler, teorik derslerin % 70’ine, uygulamalı derslerin % 80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından izlenir.